Adapun Sifat-Sifat 20 Bagi Allah SWT yaitu:

No Sifat Wajib Artinya Sifat Mustahil Artinya
1 Wujud Ada Adam Tiada
2 Qidam Dahulu Haduth Baru
3 Baqa Kekal Fana Akan binasa
4 Mukhalafatul  lilhawaditsi Berbeda dengan Makhluk-Nya Mumathalatuhu lilhawadith Sama dengan Makhluk-Nya
5 Qiyamuhu binafsihi Berdiri-Nya dengan sendiri Qiyamuhu bighairihi Berdiri-Nya dengan yang lain
6 Wahdaniat Maha Esa Ta’addud Berbilang-bilang
7 Qudrat Maha Kuasa Ajzun Lemah
8 Iradat Maha Berkehendak Karahah Terpaksa
9 Ilmu Maha Mengetahui Jahlun Bodoh
10 Hayat Maha Hidup Mautun Mati
11 Sama’ Maha Mendengar Summun Tuli
12 Bashar Maha Melihat Umyun Buta
13 Kalam Maha Berfirman Bukmun Bisu
14 Kaunuhu qaadiran Keadaan-Nya yang Maha Kuasa Kaunuhu ajizan Keadaan-Nya yang lemah
15 Kaunuhu muriidan Keadaan-Nya Maha Berkehendak Kaunuhu kaarihan Keadaan-Nya yang Terpaksa
16 Kaunuhu ‘aliman Keadaan-Nya Maha Mengetahui Kaunuhu Jahilan Keadaan-Nya yang bodoh
17 Kaunuhu hayyan Keadaan-Nya Maha Hidup Kaunuhu mayitan Keadaan-Nya Yang Mati
18 Kaunuhu sami’an Keadaan-Nya Maha Mendengar Kaunuhu asamma Keadaan-Nya yang Tuli
19 Kaunuhu bashiiran Keadaan-Nya maha Melihat Kaunuhu a’maa Keadaan-Nya Yang Buta
20 Kaunuhu mutakalliman Keadaan-Nya Maha Berfirman Kaunuhu abkam Keadaan-Nya yang Bisu
Iklan